Opleidings Commissie

De opleidingscommissies van MST en Chemistry zijn twee overlegorganen van de faculteit die zich met de kwaliteit van de betreffende opleiding bemoeien. Deze commissie wordt gevormd door een gelijk aantal docenten en studenten. De opleidingscoördinator en de opleidingsdirecteur (bij MST ook de studieadviseur), de assessor onderwijs van het CDL en de commissaris onderwijs van het TG zijn aanwezig bij de vergaderingen. Zij zijn echter niet officieel lid van de commissie.

De studentleden worden aan het begin van elk studiejaar opnieuw gekozen door middel van een verkiezing. Hiervoor kun je jezelf aanmelden bij de assessor onderwijs van het CDL of de commissaris onderwijs van het TG. De docenten zitten voor meerdere jaren in de opleidingscommissie. Onderaan deze pagina is een overzicht te vinden van de personen die dit jaar zitting nemen in de commissies en hoe je ze kunt bereiken.

De commissie acht de kwaliteit van de opleiding zo hoog mogelijk te houden. Daartoe vergadert de OC 2 maal per periode, 1 keer in de 3e week van de periode en 1 keer in de laatste week. De evaluatie van het onderwijs gebeurt door middel van allereerst het analyseren en verwerken van verschillende bronnen van informatie. Enkele van deze bronnen zijn:

Informatiebron
Beschrijving
De Evasys evaluatieformulieren
Dit zijn de evaluatieformulieren die je na elk tentamen krijgt van de docent, waarop een aantal standaard doch belangrijke vragen staan. Deze worden standaard geanalyseerd wanneer een vak geëvalueerd wordt. Omdat er dus echt gekeken wordt naar de formulieren is het van belang dat je deze met aandacht invult!
De College Respons Commissies
Deze commissie wordt aan het begin van het studiejaar samengesteld en vergadert twee keer per periode; halverwege en na afloop van de periode. Hierbij discussieer je samen met de assessor onderwijs van het CDL en/of de commissaris onderwijs van het TG over de colleges die je gevolgd hebt.
Klachten via de e-mail
Beide opleidingscommissies hebben sinds kort een algemeen e-mailadres, waar de studenten hun klachten en/of opmerkingen over het onderwijs naartoe kunnen sturen.
Mondeling
Je kunt natuurlijk altijd de studentleden en/of docenten van de Opleidingscommissie aanspreken wanneer je vindt dat de opleiding zich kan verbeteren op een bepaald gebied.

Wanneer dit tijdens de vergadering is besproken worden docenten waar nodig bijgestuurd wanneer er onvolkomenheden zijn bevonden in het lopend onderwijs. In de vergadering aan het eind van de periode controleert de OC aan de hand van de eindevaluatie in hoeverre de feedback is doorgevoerd door de docenten. Door deze manier van 'monitoren - bijsturen - controleren' kan de OC de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.


English

The Education Committee of Chemistry is a counselling organisation of the faculty that takes care of the quality of the program and the courses.This committee is constituted by an equal number of students and teachers.  Also the commissioner of education of the CDL board and of the S.V.LIFE board will be present at the meetings of the EC, however they are not officially a member of this committee. 

The student members are elected at the start of every academic year. To participate in the election proces, you can show your interest with the commissioner of education of the CDL board. Teachers are member of this committee for more than one year. You can find a list of the current members of the Education Committee and their contact information below.


Opleidingscommissie Molecular Science and Technology

ocmst@chem.leidenuniv.nl

Studentleden
Docentleden
Toehoorders
Ivo Joosten
Volkert van Steijn (Voorzitter)
Peter Hamersma (opleiding)
Rosanne Vergunst
Irene Groot
Maaike Swarte (opleiding)
Maud van Boven (Scheikunde)
Monique van der Veen
Anjo Schaap (opleiding)
Farhan Afendi (Technologie)
Anjali Pandit
Nynke Penninga (opleiding)
Samantha Groeneveld (Scheikunde)
Mark Somers
Yorick Baljeu (CDL)
Thijs Klein (Technologie)
Eduardo Mendes
Egem Demirtekin (TG)

Opleidingscommissie MST


Education Committee Chemistry

 occhemistry@chem.leidenuniv.nl

Student members
Teachers
Hearer
Jaco Lugthart (Chemistry)
Sylvestre Bonnet (Chemistry)/(Chair)
Lies Bouwman (Program)
Dana Rademaker (Chemistry)
Jörg Meyer (Chemistry)
Mathieu Noteborn (Program)
Dajo Boden (Chemistry)
Dennis Hetterscheid (Chemistry)
Yorick Baljeu (CDL)
Nina Ligthart (LST)
Rolf Boot (LST)/(Chair)
Pepijn Kooij (LIFE)
Wahwah Zhu (LST)
Roxanne Kieltyka (LST)

Daan Overwijn (LST)
Anjali Pandit (LST)

Myrthe Crombaghs (SBB)
Xishu Li (SBB)

Educational Committee

Opleidings Commissie Molecular Science and Technology Education Committee Chemistry