Subdisputen

Op dit moment telt het Chemisch Dispuut Leiden drie subdisputen. In de geschiedenis van het CDL hebben subdisputen vaak een belangrijke rol gespeeld en dus was het voor de Historicie hoogste tijd om in het CDL-archief te duiken op zoek naar de verhalen hierachter.

Atomoi

Atomoi is een subdispuut gevormd door leden met een zeer uiteenlopend karakter. De belangstelling is voornamelijk gericht op niet chemische gebieden. Het daardoor gevarieerde vaste programma bestaat uit vergaderingen (soms met sprekers van “niet chemische afkomst”), borrels en lunches. Dit alles gelardeerd met gezellige uitstapjes (excursies en fondues). Ook op sportgebied worden aktiviteiten getoond, Atomoi is o.a. in het bezit van de CDL-bridgebeker, zeilt en heeft somst sportontmoetingen met andere subdisputen. Als je vindt dat Atomoi hierdoor veel op andere subdisputen lijkt, kom je dan eens van het tegendeel overtuigen.
p.s. Dit jaar viert het de Noniade, het voorbereidingsfeest op het 2e lustrum.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw gaat het goed met de studie scheikunde in Leiden en is het CDL met meer dan 250 leden op papier best groot. Het succes van de opleiding heeft echter ook een keerzijde, zoals in het jaarverslag van ’53-’ 54 wordt beschreven: “Waar vroeger het Dispuut aanvullingen kon bieden op het beperkte studieprogramma, is dit thans niet meer noodzakelijk door de grote verscheidenheid in de meest uiteenlopende vakken.” Het volle studieprogramma zorgt ervoor dat de studenten “wetenschappelijk overbelast” worden en dat de belangstelling voor de voornamelijk chemisch gerelateerde activiteiten van het CDL sterk afneemt. In de praktijk ligt het aantal actieve leden van het CDL dus flink lager en er wordt gezocht naar manieren om hier verandering in te brengen.

In 1958 wordt er dan voor het eerst geëxperimenteerd met “dispuutkerntjes” bestaande uit 15 eerste- en tweedejaars chemici en een ouderejaars mentor (onder andere ons oudste erelid: prof. J.J.C. Mulder). “Deze groepjes dienen er toe de zogenaamde ongeorganiseerden meer contacten te verschaffen en de 1e en 2dejaars ten voordele van het Chemisch Dispuut de activeren.” In eerste instantie worden de studenten ingedeeld in 7 groepjes, die in de praktijk dus best veel gelijkenissen vertonen met de huidige mentorgroepjes. Al snel blijkt dat een nummer als naam best wel suf is en beginnen de groepjes zichzelf een naam te geven. Tijdens de volgende ALV, begin 1959, blijkt dat “drie subdispuutjes goed lopen, twee redelijk, de overige niet”. Dat vervolgens besloten wordt om de “niet-actieve dispuutjes een zachte dood te laten sterven” verklaart waarom er maar van vijf van de zeven subdisputen een naam terug te vinden is. Deze subdisputen zijn Chemophop, Io Flectamus, Quinta Essentia, SN-17 en Queetal.

Io Flectamus

Io Flectamus (of Io Flectamus, zoals hardnekkige latinisten zeggen) is een kontroversjeel dispuut. Haar devote leden zullen voor haar door het vuur gaan, haar konkurrenten zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om het trachten af te kraken, en de trotse naam van Io te bezoedelen.
Wat is Io? Io is een schallend dispuut, met veel gezelligheid, veel aktiviteit en weinig taboes. Io is twaalf jaar oud. Io wordt dertien jaar. Kortom Io is alles wat de leden ervan weten te maken.
Het Io lidmaatschap is heelwel te verenigen met de veeleisende scheikunde studie, maar staat ook open voor andersdenkenden.

Io-lid moet je zijn al is het maar één keer in je leven!

In de daaropvolgende jaren groeien de subdisputen uit tot een essentieel onderdeel van het CDL. Als één van de aanjagers wordt het interdisputair concours genoemd. Deze chemische wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1960 en de eerste drie edities werden gewonnen door SN-17. In 1963 was het voor het eerst de beurt aan de andere subdisputen, SN-17 werd toen vijfde. In datzelfde jaar vierden de vijf subdisputen gezamenlijk hun eerste lustrum, waarbij ook het CDL-bestuur en de inmiddels opgerichte subdisputen Atomoi en Farce aanwezig waren.

In de loop van de jaren ‘60 werd de sfeer binnen de subdisputen steeds informeler, zo werd 1966 afgesloten met een bezoek aan een chinees restaurant en een feest door de leden van Chemophop, Io Flectamus, Queetal, Quinta Essentia en SN-17. Vooral dit laatste subdispuut groeit uit tot een hele vereniging op zich inclusief bestuurspenningen, een voorzittershamer, ereleden en zelfs een lustrumweek in 1973. Een inschrijfstencil uit 1973 noemt negen subdisputen (Io Flectamus, Klapstuk ’69, Real L Mil ’70, SN-17, Atomoi, Kathoor, Quinta Essentia, Farce en Chemophop) met van de meeste ook een wervingstekst (zie kaders). Duidelijk is inmiddels wel dat de subdisputen het CDL inmiddels overschaduwen, het CDL is zelfs op sterven na dood. In 1976 wordt geschreven dat er al vier jaar geen leden meer zijn, en wordt er begonnen aan de wederopstanding van het CDL. Wat dit precies voor gevolgen heeft voor de subdisputen is niet goed terug te vinden, maar in het lustrumboekje van SN-17 uit 1983 wordt wel geschreven dat “SN-17 het enige subdispuut is dat momenteel nog activiteiten ontplooit”. Een paar jaar later, in 1986, valt echter ook voor SN-17 het doek en komt er een einde aan de eerste periode waar subdisputen een rol speelden. 


SN17


SN17 behoort tot een van de eerste subdisputen die het CDL gekend heeft. Het dispuut is opgericht in 1958 en heeft vele jaren bestaan. SN17 heeft menig activiteiten georganiseerd die varieerden van een gewone borrel tot een theaterbezoek. Helaas heeft het CDL afscheid moeten nemen van SN17 toen het opgeheven werd in 1986.


Vanaf eind jaren ’90 worden er weer een aantal nieuwe subdisputen opgericht, beginnend met het Leids Heren Gezelschap “Extraheeren” in 1996 en later gevolgd door Prlwytzkofski, Cerberus, De Rechtendrinkers, CDL Bestuur “Georgeous” 2000 en het Leidsch Chemisch Heeren Gezelschap. De almanakken uit deze periode geven de indruk dat deze subdisputen vooral opgericht zijn voor de gezelligheid. Ook uit het feit dat ze niet terugkomen in de jaarverslagen geeft aan dat de rol van deze subdisputen binnen het CDL maar klein was en er is dan ook nog maar weinig over bekend. Het Leidsch Chemisch Heeren Gezelschap lijkt het van deze groep het langst volgehouden te hebben en is in 2012 na de statutenwijzigingen door de ALV opgeheven. Na een korte subdispuutloze periode, is in november 2013 Leids Chemisch Dispuut “Prisma” opgericht en niet veel later Fière en De Brouwmeesters en wie weet vormt dit weer het begin van een nieuwe periode met actieve subdisputen.

Subdispuut

melodie: Personality

U zit toch ook in een subdispuut
Zo’n echt chemisch subdispuut
Zo’n steengoed subdispuut
Zo’n heel fijn subdispuut
Zo’n dolgezellig subdispuut
Zo’n intellectual subdispuut
U weet dat u niet zonder kunt
Want wie zou willen missen
Dat ongedwongen samenzijn
Want wie zou willen missen
’t Advies van een rijper brein
 
Io Flectamus die pretendeert
Heel populair te zijn
Zoekt u echter intellect
Moet u ergens anders zijn
Kent u onze benjamin

Die vanaf de oprichting
Zich permitteren kan een Farce te zijn
Ga nu snel hospiteren
Bij Quinta, Kweetal, Chemophop
Maar ga het niet proberen
Bij Athomoi: dat wordt een flop
 
O, ga toch ook in een subdispuut
Zo’n echt chemisch subdispuut
Zo’n steengoed subdispuut
Zo’n heel fijn subdispuut
Zo’n dolgezellig subdispuut
Zo’n intellectual subdispuut
U weet dat u niet zonder kunt
Want wie zou willen missen
Dat ongedwongen samenzijn
Want wie zou willen missen
De zoutjes en de wijn